Sprängarvägen 4,

132 25 Saltsjö-Boo

 

Zink och miljö Titanzink är en ogiftig och i grunden miljövänlig produkt. Den innehåller inga förorenade ämnen som kan frigöras t.ex under inflytande från väder och vind eller vid brand. Element av titanzink kräver varken skyddsskikt, passiviserande åtgärder eller kemiskt underhåll. Tack vare metallinnehållet har gamla hängrännor, behållare och plåtdelar (skrot) ett betydande värde även när de monterats ned. 

Därför har man under en lång tid varit mycket noga med att samla in detta skrot. Praktiskt taget allt insamlat material har återanvänts. Många nya zinkmaterial härstammar från återanvänt zink från gamla takbeläggningar eller hängrännor

Även regnvatten som strömmar nedför zinkytor och samlas upp är helt ofarligt och kan användas för exempelvis bevattning i trädgården. På orter där zinkytorna utsätts för kemisk aggressivt regnvatten (surt regn) kan zinken bli angripen efter en längre period. Detta sker mycket långsamt men ändå märkbart. Eftersom zink är ett viktigt ämne för oss människor och eftersom måna organismer har en mycket hög tolerans mot zink, kan detta regnvatten användas utan någon som helst fara. Zink är en viktig biometall Guld, som är en av de tyngsta tungmetallerna med en densitet på 19,32 g/cm3, är absolut ogiftigt.
Detta visar att tungmetaller definieras med utgångspunkt i densiteten som endast är en fysisk egenskap. De definieras inte på basis av egenskapen "giftig". Men varför associerar man ofta denna egenskap med tungmetaller? Det beror på att en rad tungmetaller (t.ex kadmium, bly, kvicksilver) faktiskt är hälsovådliga för människor. Men det är viktigt att skilja mellan giftiga och ogiftiga tungmetaller.

Det är bara några av tungmetallerna som är giftiga, giftighet är inte en egenskap som definierar en tungmetall. Det finns inte för mycket zink i miljön Zink förekommer överallt i naturen. Man finner således zink både i sten, vatten, i luften - och inte att förglömma i växter, djur och människor. Det finns alltså ett syfte med att zink förekommer med sådan utbredning i naturen. Den mängd zink som finns i hela världen är konstant. Det produceras alltså ingen ny zink, utan zink omvandlas hela tiden från en form till en annan.

Därför varierar zinkkoncentrationen från plats till plats. Men även mycket höga zinkkoncentrationer, t.ex i närheten av orter med zinkproduktion, har hittills nästan aldrig förorsakat akuta förgiftningar hos människor. Många studier visar tvärtom, att risken för zinkbrist är betydligt större än risken för zinkförgiftning. Zink är en viktig biometall vars många funktioner, såväl funktionella som strukturella, från tidernas begynnelse utgjort en av förutsättningar för liv.